tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 
 

 Wilt u op de hoogte blijven van actuele berichten op deze site? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

 Veelgestelde vragen

1. In de jaren '60 is 't Oal Daip (De Ruiten Aa) rechtgetrokken, het is toch vreemd dat er nou weer kronkels in moeten?
We begrijpen dat het vreem overkomt, maar toch is het logisch. Destijds stond de waterbeheersing vooral in dienst van de landbouw. Het gebied rond het beekdal heeft echter een nieuwe bestemming gekregen, net als overal in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  in Nederland, waarbij natuurwaarden een belangrijke rol spelen. Een kronkelende en sneller stromende beek biedt meer mogelijkheden voor de vissen in de beek en de flora en fauna aan de oevers. Tegelijkertijd maakt het de beek aantrekkelijker voor recreanten. Bovendien herstellen en beschermen we met de herinrichting – niet alleen van de beek, ook van het gebied eromheen – cultuurhistorische en archeologische waarden. En, niet in de laatste plaats, biedt het nieuwe plan de mogelijkheid om niet alleen de beek, maar het complete beekdal te benutten om water langer vast te kunnen houden.

2. Wat kost dat allemaal, waar wordt het aan uitgegeven en wie betaalt het?
Het totale project kost ca. 20 miljoen euro aan inrichting en wordt grotendeels gefinancierd door het Rijk en de provincie. Daarnaast draagt het waterschap Hunze en Aa’s bij in de kosten.
Het overgrote deel van de kosten wordt uitgegeven aan de uit te voeren werken in het terrein zoals:

  • dempen en hergraven van de Ruiten Aa;
  • recreatiepaden aanleggen voor wandelaars, fietsers en menners;
  • bruggen, voorden en 'vistrappen' aanleggen;
  • meetapparatuur aanbrengen bij de vistrappen t.b.v. peilbeheersing voor het waterschap;
  • landschapsherstel door onder andere beplanting en herstel van steilranden;
  • compensatiewerken voor enkele landbouwkavels buiten de begrenzing van het in te richten natuurgebied.

3. Is het niet eeuwig zonde dat goede landbouwgronden, die soms met veel pijn en moeite zijn ontgonnen, weer worden opgeofferd voor een beetje natuur?
Nee, de natuur heeft in de periode hiervoor minstens zulke grote offers gebracht. Als u zich realiseert dat er in Nederland nog maar heel weinig ruimte voor natuur over is, is elk ‘beetje’ best veel. We zijn als het ware een inhaalslag aan het maken. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is veel overheidsgeld geïnvesteerd om de mogelijkheden voor de landbouw te verbeteren. Met succes, de positie van agrariërs is sterk verbeterd. Er was echter ook een keerzijde: de maatregelen hebben de natuurwaarden, maar ook het cultuurhistorische karakter van het landschap aangetast. Eind jaren '80 is het Natuurbeleidsplan vastgesteld met daarin het plan voor de EHS. Doel hiervan is het herstel van natuur- en landschapswaarden en versnipperde natuurgebieden weer met elkaar te verbinden.
Deze uitgangspunten zijn verwerkt in het plan voor de herinrichting EHS Westerwolde. Daarin is overigens niet alleen aandacht voor natuur en cultuurhistorie, ook de belangen van landbouw en bewoning worden zorgvuldig gewogen. Kortom: er verdwijnt niet iets, er komt alleen wat bij of terug.

4. Ik woon in het gebied dat weer natuur wordt, krijg ik geen natte voeten?
Er is heel veel zorgvuldig onderzoek gedaan naar risico’s voor zowel landbouw als bewoning. En waar risico’s kunnen optreden heeft de projectgroep de mensen actief opgezocht. Om mensen te informeren en waar nodig samen te kijken naar oplossingen. Als blijkt dat er daadwerkelijk nadelige gevolgen ontstaan, of echte risico’s als gevolg van een hogere waterstand, gaan we dit compenseren met kavelinrichtingsmaatregelen.

5. Hoe zit dat met de overlast van muggen?
Wat betreft de beek zal er straks niet of nauwelijks verschil zijn met de situatie van nu. Wel kan er in een nattere zomermaand, als het wat meer ‘plasdras’ wordt in het beekdal, een tijdelijke toename van muggen zijn. Aangezien de beek meer zal gaan stromen en muggen met name in stilstaand water voorkomen, zal de overlast meevallen.

6. Een prachtige ontwikkeling, wanneer is het allemaal klaar?
Dit deelproject ‘Hermeandering Ruiten Aa- traject Smeerling’ (10 km beekdalherstel) is eind 2008 gereed gekomen en het deelproject De Gaast in 2010. De overige deelprojecten worden de komende jaren voorbereid en uitgevoerd. Het laatste deelproject zal waarschijnlijk omstreeks 2018 zijn afgerond. Dit hangt ondermeer af van de snelheid waarmee gronden en financiële middelen beschikbaar komen. Zie ook de projectenkaart en de kaart van het uitvoeringsplan 2010.

7. Kunnen we straks van Ter Apel naar Wedde kanoën?
Ja. Dat kan zelfs nu al. U moet dan wel vaak de kano uit, maar straks wordt dat eenvoudiger. Er komen speciale overstapplaatsen, in de vorm van drijvende steigers waar je de kano kunt oppakken, met een trappetje het talud omhoog gaat, om aan de andere kant weer verder te gaan. Veel stuwen worden straks vervangen door voorden. Die zijn zo gemaakt dat kanovaarders zonder onderbreking door kunnen varen.

8. Bij wie kan ik terecht als ik toch schade lijd als gevolg van hogere grondwaterstanden?
Allereerst vertrouwen we erop dat er geen nadelige gevolgen ontstaan. We hebben veel ervaring op dit gebied en werken met zeer nauwkeurige meetinstrumenten die de zaak goed in kaart brengen. Mocht achteraf blijken dat er toch een probleem ontstaat, dan heeft u de mogelijkheid zich bij het waterschap of de gemeente te beroepen op planschade.
Daarbij wordt natuurlijk gekeken wie waarvoor verantwoordelijk is. Want net als de organisaties die de inrichting verzorgen, heeft ook een particulier eigen verplichtingen ten opzichte van zijn eigendommen. (Er is nieuwe wetgeving op komst met betrekking tot gemeentelijke watertaken. Daarin worden de verschillende verantwoordelijkheden helder vastgelegd, die van gemeente, waterschap en particulier.)

9. Is het hele gebied toegankelijk voor recreanten?
Niet het hele gebied, wel een groot deel. Bepaalde gebieden die om rust vragen, omwille van bescherming van kwetsbare planten of dieren, zijn niet, of beperkt toegankelijk. Bij de plannen voor ‘ommetjes’, fiets- en ruiterpaden, en de kanovaart wordt steeds gezocht naar een goede balans tussen natuur en recreatie. Mensen moeten van het beekdal kunnen genieten, maar niet ten koste van de flora en fauna. Voor de kanovaart is het voornemen ‘huisregels’ op te stellen, om verstoring te voorkomen. Vooral in het broedseizoen zullen daardoor enige beperkingen gelden.

10. Is de drooglegging van de aangrenzende landbouwgronden goed geregeld?
Ja. De inrichting vindt zo plaats dat alle belangen, van bijvoorbeeld boeren of particulieren, niet worden geschaad. Er wordt nauwkeurig gekeken waar eventueel problemen kunnen ontstaan. We gaan meerdere keren het veld in om de situatie ter plekke te bekijken en we gaan met mensen in gesprek. Mensen worden serieus genomen in hun zorgen en,  waar echt een risico is, kijken we samen naar een goede oplossing.

11. Waarom is het water van de Ruiten Aa zo bruin gekleurd?
In de bodem zit ijzer. Als het regent, zoekt het water door de bodem de laagste plekken in het landschap. Vaak zijn dit sloten en beken. Het water dat door de ijzerhoudende bodem gaat, heeft deze roestbruine kleur.

12. Waar kun je hier paardrijden?
Enige tijd geleden is een heel netwerk van ruiter- en menroutes aangelegd in Westerwolde, met aansluiting op de Hondsrug en Duitsland. Meer informatie hierover vindt u op www.sprongoverhetveen.nl

13. Zitten hier ook ijsvogels?            

ijsvogelfoto: Rein Hofman

Ja, in het beekdal van de Ruiten Aa kom je ijsvogels tegen. Het is te verwachten dat het aantal toeneemt omdat het leefmilieu voor de ijsvogel in de toekomst aanmerkelijk beter wordt. Sneller stromend water schuurt straks de ‘buitenbochten’ uit, de grond valt in de beek. Zo ontstaat een mooie steile wand waar ijsvogels, maar ook oeverzwaluwen van profiteren. Met hier en daar een boom in het water en overhangende takken, ontstaan mooie uitkijkposten naar vis, want de ijsvogel is een echte viseter.

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260